Den norske professorn Johan Moan är en ledande auktoritet på forskningssambandet mellan solning, D-vitamin och cancer. Han är verksam vid Radiumhospitalet och Fysiska Institutet vid Universitetet i Oslo samt medlem av Kungliga Norska Vetenskapsakademien. Moan rekommenderar måttligt solande för att förebygga cancer. Detta baserar han på sin egen och andras forskning. Moan menar dessutom att chansen att
överleva vid hudcancer är större om man solar än om man inte gör det och att så länge man inte solar överdrivet mycket så är det inte hälsofarligt. Med
”överdrivet” menar Johan Moan helt enkelt att man inte ska sola så att man blir röd vilket innebär att man skadat huden. Man ska alltså, i vanlig ordning, lyssna på kroppens varningssignaler.

 
Det finns inget samband mellan solarier och hudcancer
För några år sedan prövade professor Ulrik Ringborg och sju andra ledande hudläkare det vetenskapliga sambandet mellan solariesolande och malignt melanom, det vill säga den farliga typen av
hudcancer. Man genomförde en omfattande studie med personer i åldersgruppen 18– 49 år. Urvalet bestod av individer från sex olika europeiska länder och gemensamt för samtliga var att man ofta solade solarium. Trots att nivån på
solandet var högre hos testgruppen än i någon annan jämförbar och tidigare studie så kunde inte något samband påvisas mellan melanom och solande i solarium.

 

Solning motverkar och lindrar flertalet sjukdomar
Det är inte bara cancer som motverkas av solande. Även sjukdomar i hjärta och kärl, kardiovaskulära sjukdomar, kan hindras av solande. När det gäller hjärtinfarkt och hjärnblödning finns det studier som visar på att solning
också kan minska kolesterolhalten och sänka blodtrycket. Sist men inte minst finns det studier som visar på samband mellan brist på solljus och benskörhet. Detta är, som tidigare påpekats, ett stort problem i vår solfattiga region.

Sol i måttliga doser är varken farligt eller cancerframkallande, tvärt om.
Professor Johan Moan