Solarietillverkare och ansvariga för solotek måste rätta sig efter gällande bestämmelser för solarier (SSI FS 1991:4). Bestämmelserna är baserade på internationell och europeisk teknisk standard för solarier (EN 60 335-2-27). Om du har ett eget solarium ska du läsa bruksanvisningen noga. Där står det hur du ska använda solariet på rätt sätt. På de allra flesta professionella solarier finns det utbildad personal som ser till att solandet sker på ett säkert sätt och som du kan fråga till råds om du är osäker. Längre fram i den här informationsbroschyren kommer vi att behandla skydds- och säkerhetsaspekter. ”Sollampor (solarier) som utbjuds till försäljning, överlåtelse eller upplåtelse skall uppfylla de strålskyddskrav som meddelas i svensk standard SS EN 60 335-2-27, Utgåva 4, 1997. Den är identisk med europastandard CENELEC EN 60 335-2-27, 1997:”