ola utan skydd – slipp cancer Tro det eller ej, men rubriken är tagen från en svensk kvällstidning. I artikeln står det också att ”nya rön visar att solning kan förhindra cancer – i stället för att orsaka sjukdomen”.

Orsaken till tidningsartikeln är ett föredrag som hölls av Professor Edward Giovannucci på Amerikanska Cancerforskningsförbundets årliga konferens som i år hölls i Arnaheim, Kalifornien. (5) Enligt
Professor Giovannucci ökar risken att få cancer om man använder solskyddskrämer eftersom produktionen av D-vitamin stoppas. Flera studier som gjorts nyligen stöder också denna teori (mer om detta senare).
Ledande svensk forskare håller med. När en journalist frågade Professor Olle Larkö vad han trodde om studien som visade att solskyddskrämer kan ge hudcancer, sa han: ”Det har vi misstänkt länge”. Olle Larkö är professor i dermatologi på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och en av Sveriges ledande forskare på hudsjukdomar.

Sensationell upptäckt
Professor Giovannucci var ganska provokativ då han presenterade sina nya rön i Arnaheim. Han sa bl.a. att ”D-vitamin kan förhindra 30 dödsfall för varje dödsfall som orsakas av hudcancer”. Han sa vidare att ”jag utmanar er alla att försöka hitta något område eller något näringsämne eller över huvud taget något som så klart motverkar cancer som D-vitamin. Det som vi funnit är verkligen sensationellt!”
Att sola är en effektiv behandlingsform av lungcancer.

Man visste sedan tidigare att D-vitamin förhindrar uppkomsten av flera cancerformer. Den här studien är den första som visar på D-vitaminets positiva inverkan när det gäller behandling av dem som redan fått cancer – i detta fall lungcancer. Ett antal av 456 patienter med tidig lungcancer studerades. De som hade en hög D-vitaminkoncentration i blodet hade en betydligt större chans att överleva än de som hade låga halter av D-vitamin. Fem-års-överlevnadsgraden var 72 % för dem som hade höga halter mot 29 % för dem som hade låga halter. D-vitamin har många positiva egenskaper som kan förklara varför det kan användas vid behandling av cancer t.ex. att det undertrycker oreglerad celltillväxt.

Solråd ändras
Presentationen fick stor uppmärksamhet och talet imponerade så mycket på Amerikanska Cancersällskapets (ACS) chefsepidemiolog, Michael Thun, att Amerikanska Cancersällskapet kommer att förändra sina solråd. Michael Thun sa vidare att ”Det finns nu bevis på att D-vitamin både kan förhindra att cancer uppstår och användas vid behandling av redan utvecklad cancer”. Man undrar vad som skall behövas för att svenska organisationer och myndigheter (t.ex. Cancerfonden och Statens Strålskyddsinstitut – SSI) skall komma till samma slutsats. Professor Giovannucci menar att ”statliga myndighetspersoner spenderar alltför mycket tid på att skrämma iväg amerikaner från solen”. Detsamma kan sägas om svenska myndighetspersoner. I USA däremot, tar man nu intryck av de senaste forskningsresultaten.

Professor Giovannuccis presentation (OH-bilder och ljud) finns på följande webb-adress 

Färsk forskning
Allt fler studier pekar nu på solningens positiva effekter när det gäller att förhindra cancer. Professor Giovannuccis studier pekar på att i princip alla cancerformer kan minskas om kroppen tillförs mer D-vitamin. En ökning av 25-hydroxivitamin D (se faktaruta om D-vitamin) i kroppen med 25 nmol/L skulle kunna minska:

· uppkomsten av cancer med 17 %
· dödligheten i cancer med 29%
· uppkomsten av cancer i matsmältningsorganen med 43%

Man måste hålla med om att det är sensationellt.

För att uppnå en sådan ökning av 25-hydro-xivitamin D menar Professor Giovannucci att man skulle behöva tillföra 1500 IE av vitamin D3 per dag oralt. Det är högre doser än vad som normalt rekommenderas, vilket också indikerar att vi skulle behöva vistas i solen betydligt mer än vad som tidigare rekommenderats.
Ett flertal oberoende vetenskapliga studier som publicerats under det senaste året (2004 och 2005) visar att prostatacancer (6) (7) (8), bröstcancer (9), hudcancer (10) hjärt-kärlsjukdomar (11) och lymfkörtelcancer (12) minskar på grund av det D-vitamin som bildas vid solning.

I en av studierna jämförde forskare vid tre olika cancerinstitut 450 patienter med mycket svår prostatacancer med 455 män i motsvarande ålder och med liknande bakgrund som inte hade sjukdomen. Man fann att män som solade lite hade dubbelt så stor chans att utveckla prostatacancer som män vilka solade regelbundet och mycket – i genomsnitt 20 timmar per vecka eller mer. (7)

I en annan studie jämfördes 1029 män som hade utvecklat prostatacancer med 1371 friska män som matchats mot ålder och rökvanor. Man fann att män som hade högre nivåer än genomsnittet av både 25-hydroxivitamin D och 1,25-dihydroxivitamin D hade 45 % lägre sannolikhet att utveckla prostatacancer. (8)

I en svensk/dansk studie som publicerades i år undersöktes solvanorna hos 3187 patienter som utvecklat lymfkörtelcancer. Hypotesen var att solning bidrog till utvecklandet av lymfkörtelcancer och man gjorde studien för att bevisa detta. Man fann istället att de som hade solat mycket (fyra gånger i veckan eller mer vid 20 års ålder) visade 30-40% mindre risk att utveckla lymfkörtelcancer (Non-Hodgkin Lymfom) jämfört med dem som inte solade alls. Studien visade också att ju mer man solade ju mindre var risken att utveckla lymfkörtelcancer. (12)

Resultaten från de citerade studierna är minst sagt sensationella.
Solskyddskrämer ökar risken att få cancer – förhindrar bildandet av D-vitamin
Låt oss återvända till diskussionen om solskyddskrämer. Flera forskare menar nu att solskyddskrämer orsakar många fler cancerfall än de förhindrar. Frågan är om solskyddskrämer över huvud taget förhindrar någon typ av cancer – i synnerhet om man använder de vanligaste solskyddskrämerna som i stort sett bara filtrerar bort UVB-strålning.

Forskare i Australien var de första som började misstänka att solskyddskrämer var den egentliga orsaken till ökningen av hudcancer. Ökningen av malignt melanom visade sig vara extremt hög i Queensland. Ingen annanstans i Australien hade man en så hög andel malignt melanom. Där hade man också sedan länge gjort mycket reklam för användandet av solskyddskrämer. Studier visade också att den största tillväxten av malignt melanom fanns i länder där man hade gjort mest reklam för att befolkningen skulle använda solskyddskrämer. (14)
De flesta solskyddskrämer innehåller cancerframkallande ämnen
De flesta solskyddskrämer innehåller olika kemiska föreningar (t.ex. bensofenon, oktylmetoxicinnamat m.fl.) som aktiva komponenter. De vanligaste använda kemikalierna har visat sig öka hudens upptag av nervgifter (15) och de omvandlas till instabila kemiska komponenter som är cancerogena. (16)

Dr Cedrik Garland och Dr Frank Garland har utfört ett antal studier och är övertygade om att det är den ökade användningen av solskyddskrämer som är den huvudsakliga orsaken till ökningen av hudcancer. Flera studier som de gjort stöder detta, bl.a. att män som ofta använder solskyddskrämer visar en ökad tendens att utveckla malignt melanom. (14) Forskare från tre olika europeiska cancerinstitut har utfört studier som visar på ett klart samband mellan användandet av solskyddskrämer och risken att utveckla malignt melanom. Studien utfördes på 631 barn som gick i första klass i fyra olika städer (Bryssel, Bochum, Lyon och Rom). (17) Det finns alltså ett flertal vetenskapliga studier som visar på att det är det ökade användandet av solkrämer som är orsaken till ökningen av hudcancer.

Ultra Tan rekommenderar därför att man inte använder sig av solskyddskrämer och säljer därför inte heller solskyddskrämer. Observera att solskyddskrämer inte har någonting att göra med de solkrämer som Ultra Tan säljer (Soleo), vilka fördjupar solbrännan och vårdar huden (fuktighetsbevarande ingredienser).

Sammanfattning:

· Allt fler studier visar att det är hälsosamt att sola.

· Den typ av D-vitamin som bildas i huden då man solar kan både motverka cancer och användas vid behandling av cancer.

· Flera studier har publicerats de senaste månaderna som visar att solning motverkar ett flertal cancerformer inklusive hudcancer.

· Amerikanska Cancersällskapet (ACS) har påverkats av de senaste forskningsrapporterna och blivit mer positiva till solning. Man förändrar därför sina solråd.

· Solskyddskrämer förhindrar bildandet av D-vitamin och innehåller dessutom cancerframkallande ämnen.

· Flera forskare misstänker nu att det är solskyddskrämerna som i själva verket är orsak till ökningen av hudcancer.

· Solskyddskrämer har ingenting att göra med den typ av solkrämer som Ultra Tan säljer (Soleo) som fördjupar solbrännan och är vårdande (fuktighetsbevarande).

Ultra Tan rekommenderar därför att man inte använder sig av solskyddskrämer och säljer därför inte heller solskyddskrämer.
Observera att solskyddskrämer inte har någonting att göra med de solkrämer som Ultra Tan säljer (Soleo), vilka fördjupar solbrännan och vårdar huden (fuktighetsbevarande ingredienser).

Obs!
De viktigaste påståendena som framförs i artikeln är åtföljda av en fotnot. Fotnoten hänvisar till källförteckningen till höger och ger information om den vetenskapliga studie som bekräftar påståendet. Fotnoten innehåller detaljerade hänvisningar till vad studien heter, vart den publicerats, när den gjordes och vem/vilka som gjort studien.

De viktigaste påståendena som framförs i artikeln är åtföljda av en fotnot. Fotnoten hänvisar till källförteckningen till höger och ger information om den vetenskapliga studie som bekräftar påståendet. Fotnoten innehåller detaljerade hänvisningar till vad studien heter, vart den publicerats, när den gjordes och vem/vilka som gjort studien.

 

Källa: http://www.ultratan.se/sv/sola-ar-nyttigt/solfakta